Paradīze, tiem kam patīk karsti porno video!
 Smags anālais un maigais sex,
izvirtušas porno zvaigznes un seksuālas
meitenes bez pieredzes — nav iespējams
atteikties no ļoti atklātu un erotisku
augumu dejas!
 Aizraujošas sajūtas, brīnišķīgi sex video!
Grūti tam noticēt, bet esat atraduši savu mīļāko porno saitu!
Porno un sex video

Saita lietošanas noteikumiŠis pakalpojums ir pieejams tikai Latvijas rezidentiem. Pakalpojumu nedrīkst izmantot SEXer.lv darbinieki un to ģimenes locekļi. Lai izmantotu pakalpojumu. Tev jābūt vismaz 18 gadus vecam. Jaunākām personām piekļuve šai tīmekļa vietnei ir liegta.

Saistībā ar pakalpojuma lietošanu tev nav citu saistību, piemeram,nav obligati jāiegādājas preces vai pakalpojumi.

Šie noteikumi un nosacījumi ir uzskatāmi par pilnu līgumu starp tevi (turpmāk klients, lietotājs, abonents) un SEXer.lv.

Klients atzīst un piekrīt. ka lejuplādes, kas pieejamas kā pakalpojuma daļa, pieder SEXer.lv, tā radniecīgajiem uzņēmumiem un / vai licenzētājiem, atkarība no apstākļiem un ka tās aizsargā intelektuālā īpašuma likumi.SEXer.lv ar šo piešķir un klients ar šo pieņem ierobežotu, neekskluzīvu, atsaucamu licenci uz tiesībām lejuplādēt un izmantot uz šim pakalpojumam saderīgas datorprogrammas, tikai un vienīgi savām, izglītojošām vajadzībām. Klients arī piekrīt ,ka viņš nedrīkst reproducēt, modificēt, veikt, nodot, izplatīt, pārdot, radīt lejupielāžu atvasinājumu vai kā citādi izmantot vai padarīt pieejamu(-us) lejupielādi(-es), izņemot, kā skaidri noteikts šajos noteikumos.

Regulāri pārskati šos noteikumus un nosacījumus, lai pārzinātu to visjaunako redakciju. SEXer.lv patur tiesības jebkurā laikā vienpersoniski mainīt noteikumus un nosacījumus vai citā veidā izdarīt tajos labojumus bez iepriekšēja brīdinājuma, un ja tu joprojām piekļūsti SEXer.lv abonēšanas pakalpojumiem vai tos lieto, tu tādējādi apliecini, ka piekrīti atjauninātajiem noteikumiem vai grozījumiem un to nosacījumiem.

Ja kādu iemeslu dēļ (tostarp,bet ne tikai krāpšanas, ārkārtas gadījumu, dabas katastrofu, kara darbības, tehnisko kļūmju vai citu iemeslu dēļ) pakalpojums nedarbojās, kā tam vajadzētu, "SEXer.lv patur tiesības atcelt, mainīt, pārtraukt vai aizturēt šo pakalpojumu.

Ievadot savu numuru saitā, vai nosūtot īsziņu SEXER kā paroles pieprasījumu, jūs piekrītat saņemt paroli. Ja jūs nenosūtīsiet komandu SEXER STOP uz numuru 1881, jūs apliecināt savu piekrišanu uz abonēšanas pakalpojumu un reizi 7 dienās no jūsu mobīlo sakaru rēķina vai priekšapmaksas kartes tiks atvilkti divi euro un 95 centi, kā apmaksa par abonēšanas turpinājumu.

SEXer.lv nevar būt un nebūs atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies tāpēc, ka klients (abonents) nav ievērojis šīs sadaļas nosacījumus. Klients piekrīt, ka viņš neizmantos Pakalpojumu nekādiem komerciāliem mērķiem.

SEXer.lv ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti visi tās klientu personas datu aizsardzības nosacījumi, kas noteikti ,vai kas tiks noteikti Latvijas Republikas tiesību aktos par personu datu aizsardzību. Klients atļauj SEXer.lv iegūt un izmantot "personas datus" (proti, informāciju, kas var tikt izmantota, lai sazinātos ar klientu, piemeram pilns vārds, pasta adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese), ko klients iesniedz vai ko SEXer.lv iegūst un kas nepieciešama lai nodrošinātu pakalpojuma atbilstošu funkcionēšanu un rēķinu izrakstīšanu, piemēram Jūsu pakalpojuma izmantošanas sākuma un beigu datums), kas pakļauta pārējiem šī paragrāfa nosacījumiem, lai varētu sniegt šo pakalpojumu.

Sūtot SMS uz numuru 1881 vai tīmekļa vietnē ievadot paroli, kas saņemta no numura 1881 , tu apliecini, ka esi izlasījis un izpratis šos noteikumus un piekrīti tos ievērot.

Ja uz numuru 1881 nosūti atbildes sms vai tīmekļa vietnē ievadi paroli, tu piesakies abonēšanas pakalpojumam. Tu piekrīti arī saņemt no SEXer.lv vai trešām pusēm neklasificētas reklāmas īsziņas. Pēc korektas reģistrēšanās un samaksas lietotājs varēs izmantot un ielādēt vietnes piedavātos pakalpojumus. Ziņa par pakalpojuma abonēšanas pagarinājumu notiek automatiski. Jūs automātiski piekrītat neizplatīt saņemtos materiālus personām jaunakām par 18 gadiem un personām kuru reliģiskais stāvoklis ir pretrunā ar piedāvātajiem materiāliem.Visas personas kuras tiek attēlotas tīmekļa vietnē ir sasniegušas pilngadību.

Abonēšanas līgums un termiņš tiek atjaunots katru nedēļu, un jaunajā abonēšanas termiņā ir jāiemaksā kārtējā abonēšanas maksa. Abonēsanas līgums ir spēkā līdz brīdim, kad to izbeidz un / vai atceļ lietotājs vai SEXer.lv.

Abonēšanas maksa sastāda EUR 2.95 nedēļā, ieskaitot PVN. Maksa var tikt piemērota nosūtot sms uz tavu tālruni, vai veicot tarifikāciju bez sms nosūtīsanas.SEXer.lv ir tiesības atjaunojot pakalpojumu tarificēt klientu iknedēļu nosūtot vienu vai vairākas SMS, vai arī veicot tarifikāciju (naudas atskaitīšanu no priekšampaksas kartes vai naudas pieskaitīšanu klienta ikmeneša Mobilo sakaru operatora rēķinam) nenosūtot SMS. Tarifikacija var tikt veikta arī ja, Tavs tālrunis ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas.Visām īsziņām ko tu sūtīsi (piesakoties vai atsakoties no pakalpojuma) , tiks piemērots SMS standarta tarifs.

Tu jebkurā brīdī vari atteikties no pakalpojuma. Lai to izdarītu uz numuru, 1881 sūti īsziņu SEXER STOP (var tikts piemerots standarta tarifs), vai ievadi savu numuru attiecīga tīmekļa vietnē. Šādi rīkojoties, tu atteiksies no abonēšanas pakalpojuma.

SEXer.lv pakalpojumu reklāma ievietota ne tikai šajā tīmekļa vietnē, bet arī vairākās citās tīmekļa vietnēs. Par reklāmu citās tīmekļa vietnēs atbild trešās puses, kas to tajās izvieto. SEXer.lv nevar ierobežot šīs reklāmas un ar šo paziņo, ka , cik tālu to pieļauj tiesību aktu noteikumi, neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, ko rada trešo pušu izvietotā reklāma vai kas saistīts ar šo reklāmu.

Palīdzības tālrunis: +37126303473. E-pasts: (wwwsexerlv@gmail.com).

Abonēšanas pakalpojumi ietver sevī zināmu , noteiktu atbildību, kas tev dod tiesības lejuplādēt, skatīt un / vai saņemt attbilstošu satura pakalpojumu!

Ja SEXer.lv nav iespejams atjaunot klienta iknedēļas abonementu nepietiekama kredīta dēļ uz priekšapmaksas kartes, " SEXer.lv" ir tiesības veikt atkārtotu abonementa atjaunošanas mēģinājumu (tarifikāciju) katru dienu līdz tas izdodas, bet ne ilgāk kā 6 nedēļas.

SEXer.lv drīkst nodot klienta peronas datus mobilo operatoru sakaru pakalpojuma sniedzējam, lai nodrošinātu maksājumu iekasēšanu. Bez tam SEXer.lv drīkst nodot klienta informāciju valsts iestādem, ieskaitot, bet ne tikai, tiesām un rajona prokuratūtai tiesvedības vajadzībām vai nozieguma novēršanas laikā.

Klients piesakoties pakalpojumam atzīst, ka pakalpojuma izmantošana un tā satura lejuplāde tiek veikta tikai un vienīgi uz Jūsu atbildību un ka Jums jāievēro visas SEXer.lv sniegtās instrukcijas.

Klients apņemas atlīdzināt zaudējumus, kas radušies SEXer.lv, vai tā radniecīgajiem uzņēmumiem, amatperonām, pārstāvjiem, direktoriem, licences devējiem un citiem partneriem un darbiniekiem, un aizsargāt minētās personas pret jebkādiem zaudējumiem, saistībām vai prasībām, ieskaitot pamatotas advokātu izmaksas, ko jebkādas trešās puses varētu pieprasīt vai izvirzīt saistībā ar to, ka (A)Klients izmantojis pakalpojumu, un (B) Klients pārkapis šeit savus sniegtos apliecinājumus un garantijas, kas izriet no šeit aprakstītajiem pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas nosacījumiem.

Klients atzīst,ka viņam netiek nodotas nekādas īpašumtiesības uz SEXer.lv intelektuālā īpašuma tiesībām un ka Jūs neiegūstat nekādas tiesības - skaidri izteiktas vai domājamas- uz pakalpojumu, izņemot tiesības, kas skaidri piešķirtas ar šiem noteikumiem.

Klients piekrīt, ka SEXer.lv pēc saviem ieskatiem var jebkurā laikā pārtraukt Jūsu pieeju pakalpojumam vai atsevišķu pakalpojumu izmantošanau, izņemt un anulēt jebkādu saturu, kas sniegts šajos pakalpojumos, ja klients nav ievērojis šī līguma nosacījumus vairāk par 7 (septiņām)dienam, sākot ar šādu pārkāpumu konstatēšanas brīdi.

Klients piekrīt,ka pārtraucot viņa piekļuvi pakalpojumiem saskaņā ar jebkādiem šo nosacījumu noteikumu pārkāpumiem no klienta puses, SEXer.lv ir tiesības liegt klientam piekļuvi pakalpojumam nākotnē (iespēja atsākt abonēšanu).

Ja klients jebkāda iemesla dēļ atsaka (pārtrauc) abonēšanu, SEXer.lv neatmaksās nekādus līdz attiecīgajam datumam veiktus maksājumus.

SEXer.lv var veikt nepersonālas informācijas vākšanu ar cookie failu, vēstures žurnālu un web-skaitītāju palīdzību.Šī informācija tiek izmantota, lai labāk saprastu lietotājus un paaugstinātu mājas lapas lietošanas ērtumu, ražīgumu un efektivitāti.

Šie noteikumi kopā ar attiecīgajās sadaļās šajā tīmekļa vietnē kopā norādīto informāciju ir uzskatāmi par Pušu savstarpēji noslēgtā informācijas sabiedrības pakalpojuma distances līguma noteikumiem, kas netiek glabāti, bet, kuri ir pieejami informatīvā formā pirms pakalpojuma iegādes. Noteikumi ir saistoši un šādā redakcijā stājas spekā ar brīdi, kad lietotājs ir veicis pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim, kad beidzas konkrētā pakalpojuma darbības termiņš.

Lai saņemtu izvēlēto pakalpojumu, portāla Lietotājs veic tā apmaksu saskaņā ar noteikto cenu, kas norādīta iekļaujot visus nodokļu maksājumus. Uz pakalpojumu attiecas noteikumi par distances līgumu. Lietotājam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības, saistībā ar pakalpojuma lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu. Pakalpojuma aprakstam portālā ir informatīva nozīme. Pakalpojuma pasūtīšana (abonēšana) nozīmē lietotāja neatsaucamas piekrišanas sniegšanu informācijas sabiedrības pakalpojumu distances līguma izpildes uzsākšanai.

Atver savu seksuālo kaislību pasauli ar SEXER.LV!

Lai ienāktu saitā, Jums jāpiekrīt sekojošām prasībām: Man jau ir 18 gadi. Es esmu pilnībā atbildīgs par materiālu pārskatīšanu, kuri ir paredzēti tikai pieaugušo auditorijai